Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Cấp thực hiện
Mức độ dịch vụ

Danh sách thủ tục hành chính (1936)

STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1936 2.001879.000.00.00.H36 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện Cấp Quận/huyện Xử lý đơn thư
Đã kết nối EMC