CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 1198 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
91 1.008950.000.00.00.H36 Một phần Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp Cấp Quận/huyện Giáo dục Mầm non
92 1.005062.000.00.00.H36 Toàn trình Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại Sở Nội vụ Giáo dục Thường xuyên
93 1.005057.000.00.00.H36 Toàn trình Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Nội vụ Giáo dục Thường xuyên
94 1.000744.000.00.00.H36 Toàn trình Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Nội vụ Giáo dục Thường xuyên
95 1.005065.000.00.00.H36 Toàn trình Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Nội vụ Giáo dục Thường xuyên
96 1.005099.000.00.00.H36 Một phần Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Cấp Quận/huyện Giáo dục Tiểu học
97 2.002478.000.00.00.H36 Toàn trình Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông. Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Trung học
98 1.001088.000.00.00.H36 Toàn trình Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
99 1.001942.000.00.00.H36 Toàn trình Đăng ký xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
100 1.005049.000.00.00.H36 Một phần Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
101 1.005061.000.00.00.H36 Một phần Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
102 1.000181.000.00.00.H36 Một phần Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
103 1.005143.000.00.00.H36 Một phần Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
104 1.004436.000.00.00.H36 Một phần Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
105 1.002407.000.00.00.H36 Toàn trình Xét, cấp học bổng chính sách Sở Nội vụ Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
EMC Đã kết nối EMC